നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് മുഖ്ത്താര്‍ ഷന്‍ഖീത്തി നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം