നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് മുഖ്ത്താര്‍ ഷന്‍ഖീത്തി നല്‍കുന്ന മറുപടി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം