പഠനകാലത്തെ വിവാഹം

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍ നല്‍കുന്ന മറുപടി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം