കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്റ്റിനു മുമ്പ്.......

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

വിേശഷണം

അന്ത്യ നാളിന്‍റെ മുന്നോടിയായി സംഭവിക്കുന്ന അട്യാളങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഹദീസായ “കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവുന്നത്റ്റിനു മുമ്പ്.......“എന്നതിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം