ചാറ്റ്‌ ഇസ്ലാം വെബ്‌സൈറ്റ്‌ chatislamonline.org

ചാറ്റ്‌ ഇസ്ലാം വെബ്‌സൈറ്റ്‌ chatislamonline.org

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗോള സംഘടനയായ റാബിതത്തുല്‍ ആലമില്‍ ഇസ്ലാമിയുടെ വെബ്സൈറ്റായ http://www.wwaii.orgന്റെ ലിങ്ക്‌ സൈറ്റാണ്‌ ഇത്‌. അറബീ ഭാഷ അറിയാത്ത അമുസ്ലിംകള്ക്ക് ‌ ചാറ്റിംഗ്‌ വഴി നേര്ക്കു നേരെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാര്ഥ് വശം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുക എന്നാതാണ്‌ ഈ സൈറ്റ്‌ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്‌. അതു വഴി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച സംശുദ്ധമായ ചിത്രം അവര്ക്ക്ക‌ ന ല്കാ്നാകും. അതേ പ്രകാരം, ഇസ്ലാമിനെതിരില്‍ പക്ഷപാതപരമായ പ്രചാരണങ്ങളുമായി നിലകൊള്ളുന്നവര്‍ മുസ്ലിംകളെയും, ഇസ്ലാമിനേയും പറ്റി നല്കുളന്ന തെറ്റായ ധാരണകളെ തിരുത്തുക എന്ന ദൗത്യംകൂടി ഈ സൈറ്റ്‌ നിര്വ്വ്ഹിക്കുന്നു..

വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം