മുഹമ്മദ് നബി www.muhammadnabi.info

മുഹമ്മദ് നബി www.muhammadnabi.info

വിേശഷണം

ലോകഗുരു മുഹമ്മദ്‌ നബി(സ്വ)യെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സമ്പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരിക സ്രോതസ്സാണ്‌ ഈ വെബ്സൈറ്റ്‌. പ്രമാണങ്ങളുടേയും ചരിത്രവസ്തുകളുടേയും വെളിച്ചത്തില്‍ വിരചിതമായ ലേഖനങ്ങളാലും കുറിപ്പുകളാലും സമൃദ്ധമാണ്‌ ഈ സൈറ്റ്‌. പ്രവാചകനേയും അതുവഴി ഇസ്ലാമിനേയും പഠിക്കാന്‍ മുസ്ലിംകള്ക്കുംെ അമുസ്ലിംകള്ക്കും ഒരുപോലെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഈ സൈറ്റ്‌ കേരളത്തിലെ പ്രബോധക സംഘമായ നിച്ച്‌ ഓഫ്‌ ട്രൂത്തിന്റെ സംരംഭമാണ്‌.

വിവരണം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം