ഇസ്ലാമിനെ വികൃതമാക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനേയും പ്രവാചകനേയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം