ഇസ്ലാമിനെ പരചയപ്പെടുക

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ പരചയപ്പെടുക
ഈ ലഘുലേഖയിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചെറു വിവരണമാണുള്ളത്, മഹാപാപം. ഇസ്ലാമും സ്ത്രീകളും . ജിഹാദ് എന്നാലെന്ത്.തീവ്രവാദവും ഭീകരതയും ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണം. ജീവിത ലക്ഷ്യം , ഈസാ(അ)യും പൂര്വ്വ പ്രവാചകന്മാരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വിവരിക്കുന്നു

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം