ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണയും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണയും
ഇസ്ലാമും തെറ്റിദ്ധാരണയും എന്ന ഈ ലഘു ലേഖയിലൂടെ മുസ്ലിംകള്‍ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്നും ,ആ മതം തീവ്രവാദവും ഭീകരതയും പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും , സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നവരാണെന്നും ,നിര്‍ബന്ധിത വിവാഹത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മതമാണെന്നുമുള്ള മുഴുവന്‍ വാദങ്ങളെയും ഖണ്ഢിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം