തോമസ് കാര്ലീല് പോലുള്ള അമുസ്ലിംകള് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം