ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ (റഷ്യന്‍ ഭാഷ)

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ (റഷ്യന്‍ ഭാഷ)

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ (റഷ്യന്‍ ഭാഷ)യിലുള്ള ഈ സീ.ഡി പ്രോഗ്രാം വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുടെ വിവരണമാണ്.
1-അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം
2-അല്ലാഹുവിന്റ്റെവ മലക്കുകളിലുള്ള
വിശ്വാസം
3-അല്ലാഹുവിന്റ്റെവ കിതാബുകളിലുള്ള
വിശ്വാസം
4-അല്ലാഹുവിന്റ്റെവ പ്രവാചകന്മാരി‍ലുള്ള
വിശ്വാസം
5- അന്ത്യനാളിലുള്ള വിശ്വാസം
6- നന്മ തിന്മകള്‍ അല്ലാഹുവില്‍ നിന്നണെന്ന വിശ്വാസം
DOC , PDF.രീതിയിലുള്ള ധാരാളം ലേഖനങ്ങള്‍ ഉള്ക്കൊ്ള്ളുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ഫോള്ഡ്ര്‍ പൂര്ണ്ണزമായും ലോഡ് ചെയ്ത്ru_CD_Quran.part1.rar setup.exe.ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് കോപ്പിയെടുക്കാന്‍ മുകളില്‍ പറഞ്ഞപോലെ ചെയ്ത ശേഷംrar ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് (CTRL+A)
Winrar സഹായത്തോടെ സി.ഡിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം