വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

എല്ലാ ഇനങ്ങളും

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 5

 • അക്കാനി

  MP3

  അക്കാനിയ്യ ഭാഷയില് ഇസ് ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.നബി(സ)യുടെ അടുത്ത് ജിബ് രീല്(അ) വന്ന പ്രസിദ്ധ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരണം

 • അക്കാനി

  MP3

  എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് വിവിരിക്കുന്ന അക്കാനിയ ഭാഷയിലുള്ള പ്രഭാഷണം

 • അക്കാനി

  MP3

  അക്കാനിയന്‍ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് ഇസ്ലാം , അര്‍ത്ഥവും യാദാര്‍ത്ഥ്യവും.

 • അക്കാനി

  MP3

  വിമതസ്ഥര്‍ക്കിടയില്‍ കഴിയുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക മാനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന അക്കാനിയ ഭാഷയിലുള്ള പ്രഭാഷണം

 • അക്കാനി

  MP3

  അക്കാനിയ ഭാഷയിലുള്ള ഈ പ്രഭാഷണത്തില്‍ മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം പാലിക്കേണ്ട കടമകള്‍ ഏതാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം