വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

معلومات المواد باللغة العربية

എല്ലാ ഇനങ്ങളും

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 3

 • ബംബറാ

  MP3

  ബംബരീ ഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം. ആരാധനകളും ഇടപാടുകളും മറ്റു നിയമങ്ങളിലും ഇസ്ലാം തീവ്രതക്കും മാന്ദ്യതക്കും മധ്യേയാണെന്ന് പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

 • ബംബറാ

  MP3

  ദൈവീക മതമായ ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

 • ബംബറാ

  MP3

  ബംബാരി ഭാഷയിലുള്ള പ്രഭാഷണം. ഇസ്ലാമിന്‍റെ ഗുണങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും സവിസ്തരം വിവരിക്കുന്നു, മനുഷ്യമനസ്സുകളില്‍ സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉത്തമ സമൂഹത്തെ വാര്‍ത്തെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം