• ഇംഗ്ലീഷ്

    ഖുര്ആനിലും സുന്നത്തിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന സത്യം അമുസ്ലിംകള്ക്ക് പരിചയപ്പടുത്തുന്ന ഇംഗ്ളീഷിലുള്ള വിവരണം,

  • ഇംഗ്ലീഷ്

    ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ളീഷില് രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം , ഐഹീക ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയും പരലോക ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാല് തന്നെ വഴികേടുകളും സന്മാര്ഗ്ഗവും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം