• ഇംഗ്ലീഷ്

    ഈ ലേഖനത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും ബുദ്ധിപരവും പ്രായോഗകവുമാണെന്നും പ്രവാചകന്(സ) ലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി അവതരിച്ച പ്രവാചകനും മാതൃകാപുരുഷനുമാണെന്നും സമര്ത്ഥിക്കുന്നു.

  • ഇംഗ്ലീഷ്

    ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിംകളെയും കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ നിജസ്ഥിതി വിവിരിക്കുന്ന ലേഖനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം