ജീവിത ലക്ഷ്യം - 1

വിേശഷണം


ജീവിത ലക്ഷ്യം - 1
ജീവിത ലക്ഷ്യം - എന്ന ഈ പുസ്തകത്തില് മൂന്നു കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു,
ജീവിത ലക്ഷ്യം - മനുഷ്യര് എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, നാം സൃഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങിനെ.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം