ജയിംസിന്‍റെ ഇസ്ലാം മത സ്വീകരണം

വിേശഷണം

ജയിംസിന്‍റെ ഇസ്ലാം മത സ്വീകരിച്ച ശേഷം - ഞാന്‍ കണ്ട ഇസ്ലാം - എന്ന പേരില്‍ ഒരു വീഡിയോ ക്ളിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്നതോടു കൂടി തന്നെ മനുഷ്യര്‍ അതിന് മുന്‍പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം അവന് പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന സത്യം മനുഷ്യരോട് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം