മുഹമ്മദ് صلى الله عليه وسلم ബൈബിളില്

വിേശഷണം

വിവിധ നാമങ്ങളിലും വിശേഷണങ്ങളിലുമായി മുഹമ്മദ് നബിയെ صلى الله عليه وسلم കുറിച്ച്എന്തു പറയുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം