അമേരിക്കക്കാരന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ കഥ

വിേശഷണം

അമേരിക്കക്കാരന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരണ ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം