ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള എന്‍റെ മടക്കം

വിേശഷണം

ഒരു ഗായകന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് സജ്ജീവമാകുകയും ചെയ്ത കഥയാണിത്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം