ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ (2)

വിേശഷണം

ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ (2)
ഈ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു അര്‍ഥവും കാണാത്തവരും ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തവരുമായ ആളുകളെ അബൂഅമീന ബിലാല്‍ ഫിലിഫ്സ് ഉണര്‍ത്തുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ,ഇതിലൂടെ സത്യവും വഴികേടും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വഴികള്‍ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം