ലോറന്‍സ് ബ്രൌണ്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ലോറന്‍സ് ബ്രൌണ്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ
ടെലിവിഷന്‍ പ്രോഗ്രാമില്‍ താന്‍ നിരീശ്വര വാദിയായ കാലഘട്ടത്തില്‍ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസവും ,താന്‍ അന്വോഷിച്ചിരുന്ന സത്യം ഇസ്ലാമില്‍ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സന്തോഷവും ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങള്‍ രചിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം