ചിന്തകന്മാര് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു

വിേശഷണം

ലോകാനുഗ്രഹിയായി പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നഎന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ലോകര്ക്ക് മുഹമ്മദ് നബി(സ)യെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം