ഞാന് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു.

വിേശഷണം

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളെ ഖുര്ആന് സത്യപ്പെടുത്തുന്നതായി മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമാണ് സത്യമതം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച യൂറോപ്യന് ശാസ്ത്രജ്ഞര് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകിരിച്ചു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം