ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം

വിേശഷണം

ചില ഹദീസുകളുടെ വെളിച്ചത്തില് ഇസ്ലാം ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം