ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 1

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 1
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം