ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത9 , ആദം(അ)യുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത9 , ആദം(അ)യുടെ സൃഷ്ടിപ്പ്
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ആദം(അ)യുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം