ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 22, ശിര്‍ക്ക് (ബഹുദൈവാരാധന)

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 22,
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ശിര്‍ക്ക് (ബഹുദൈവാരാധന) എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം