ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 33 , ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള്‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ - 3

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത 33 , ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള്‍-3
യൂസുഫ് ഈസ്റ്റ് ടെലിവിഷനില്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷേപണ പ്രഭാഷണത്തില്‍ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങള് 3 എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം