ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള വഴി

വിേശഷണം

ബിലാല് ഫിലിപ്സ് ചെറുപ്പകാലത്തെ കുറിച്ചും ഇസ്ലാമിലേക്കുള്ള തന്റെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചും അനുസ്മരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം