സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഇസ്ലാമില്

സുരക്ഷയും സമാധാനവും ഇസ്ലാമില്

വിേശഷണം

ലോകത്ത് സുരക്ഷയും സമാധാനവും നിലനില്ക്കാന് ഇസ്ലാമിനെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഉള്്കൊള്ലുന്നു,

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം