ഇഞ്ചീലിലെ പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ്(സ)

വിേശഷണം

മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ഈസാ നബിയും മൂസാനബിയും സുവിശേഷം അറിയിച്ച കാര്യങ്ങള് വേദ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരിക്കുന്ന ലേഖനം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം