ഇസ്ലാം സത്യമതം ( 2 ) ഖുര്‍ ആന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടവര്‍

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതം ( 2 ) ഖുര്‍ ആന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടവര്‍
ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നതിന് ഖുര്‍ ആന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടവരില്‍ ഉണ്ടായ സ്വാധീനം തെളിവുകള്‍ നിരത്തിക്കൊണ്ടുഅബ്ദു റഹീം ഗറീം നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പ രയാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം