ഇസ്ലാം സത്യമതം - ഖുര്‍ ആനും ശാസ്ത്രവും

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതം
ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിന്‍റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തെളിവുകള്‍ നിരത്തിക്കൊണ്ടു അബ്ദു റഹീം ഗറീം നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം