ഇസ്ലാം സത്യമതം ( 2 )

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതം ( 2 )
ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുര്ആനിന്റെയും ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് തെളിവുകള് നിരത്തിക്കൊണ്ടുഅബ്ദു റഹീം ഗറീം നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരന്പരയാണിത്.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം