ഇസ്ലാം സത്യ മതം- ചരിത്രപരമായ സത്യം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സത്യമതം
ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്നതിന് ചരിത്രപരമായയാഥാര്ത്ഥിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തെളിവുകള് നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അബ്ദു റഹീം ഗറീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരന്പരയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം