കൃസ്ത്യാനിയായ പ്രധാന പുരോഹിതന്‍റെ ഇസ്ലാം മാതാശ്ളേഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം