ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ത്ഥം

വിേശഷണം

അബ്ദു റഹീം ജറീ അല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തെ വിശദീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ഇസ്ലാംമിന്‍റെ മഹത്വങ്ങള്‍ വിവരിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. വ്യക്തി , സമൂഹം എന്നിവരുടെ മുഴുവന്ർ രംഗങ്ങളിലും പാലിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥയാണിസ്ലാം എന്നും , അല്ലാഹുവിന്‍റെ ശിക്ഷയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം ഇസ്ലാം മാത്രമാണെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം