ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ മഹത്വം
വ്യക്തി, സമൂഹം എന്നിവരുടെ ദീവിതത്തിലെ സര്‍വ്വമണ്ഢലങ്ങളിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഭാഷണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം