ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത

വിേശഷണം

ഇസ്മാമിക ശരീഅത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകളെയും അതിന്‍റെ വിട്ടുവീഴ്ചമനസ്ഥിതിയെയും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം