ഇസ്ലാമും വിഭാഗിയതയും

വിേശഷണം

സര്വ്വ വിഭാഗീയതയും വര്ഗ്ഗീയതയും ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിദ്ധിയില് ഉത്തമരും മഹാനുമുക്കുന്ന നിയമ നിര്ദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിലുള്ളതെന്നും ഭക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ആര്ക്കും യാതൊരു മഹത്വവുമില്ലെന്നും വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം