മുസ്ലിമിന്‍റെ അവകാശങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മുസ്ലിമിന്‍റെ അവകാശങ്ങള്‍
മുസ്ലിംകള്‍ പരസ്പരം പാലിക്കപ്പെടേണ്ട കടമകള്‍ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം