എങ്ങിനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്

എങ്ങിനെയാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്

വിേശഷണം

സാക്ഷിവാക്യം ഉരുവിട്ട് എങ്ങിനെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാം എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം