ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായ ജോത്സ്യന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയായ ജോത്സ്യന്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥ

വിേശഷണം

ഈ വീഡിയോയില്ഹി ന്ദു മതവിശ്വാസിയായ ജോത്സ്യന്‍ സത്യമതം കണ്ടെത്തിയത് വിവരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് മുസ്ലിം പ്രബോധകനായി മാറിയ കഥ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം