ഒരു പുരോഹിതന്റെഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷം

വിേശഷണം

ഒരു പുരോഹിതന്റെഇസ്ലാം മതാശ്ളേഷം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം