പ്രവാചകന് ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന് ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രീകരണം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം