പ്വാചകന് മൃഗങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യം

വിേശഷണം

പ്വാചകന് മൃഗങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്ന വാത്സല്യവും കാരുണ്യവും വിവരിക്കുന്നു.,

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം