പ്രവാചകന്(സ)ധയുടെ ജീവികളോടുള്ല കാരുണ്യം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്(സ)ധയുടെ ജീവികളോടുള്ല കാരുണ്യം എത്രമാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വീഡിയോ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം