പ്രവാചകന്‍ (സ)ക്ക്ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നകാരുണ്യം

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്‍(സ)ക്ക്ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നകാരുണ്യം
പ്രവാചകന്‍(സ)ക്ക്ജീവജാലങ്ങളോടുണ്ടായിരുന്നകാരുണ്യംവ്യക്തമാക്കുന്നഏതാനുംകാര്യങ്ങളാണ്ഈലഖനത്തില്പരാമര്ശിക്കുന്നത്. സര്‍വ്വ സൃഷ്ടികളോടുംകാരുണ്യത്തോടെപെരുമാറിയിരുന്നപ്രവാചകനെപരിചയപ്പെടുത്തുന്നഉത്തമസൃഷ്ടി

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം