പ്രവാചകന്(സ) യും ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യവും.

വിേശഷണം

പ്രവാചകന്(സ) യും ജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യവും.
ഈ കാര്യം വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം