പ്രവാചകന് ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതെങ്ങിനെ

വിേശഷണം

വീഡിയോ ക്ളിപ് സഹിതം പ്രവാചകന് ജീവജാലങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചതെങ്ങിനെ എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം